Πρακτική Άσκηση ΔΑΣΤΑ 2017-2018

Επισυνάπτονται τα αρχεία:
1) Ενημέρωση φοιτητών
2) Οδηγίες Συστήματος ΠΑ ΔΑΣΤΑ
3) Λιστα φαρμακειών στο ΑΤΛΑΣ
4) Ενημερωση Ενδιαφερομέων Φορεών Υποδοχής