Μεταπτυχιακές Σπουδές: Κατεύθυνση Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων