Διδακτορικό Δίπλωμα

Υποχρεώσεις Επιβλέποντα Καθηγητή

 • O επιβλέπων καθηγητής έχει την κύρια ευθύνη για την πρωτοτυπία του θέματος και την πορεία της έρευνας της Δ.Δ.
 • O επιβλέπων πρέπει να εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας του υποψηφίου και να είναι διαθέσιμος στον υποψήφιο για την επίλυση τυχόν αποριών και προβλημάτων που προκύπτουν κατά την διάρκεια της εργασίας. Eπίσης να τον καθοδηγεί με συνέπεια στην παραπέρα ερευνητική εργασία του.

 • Πρέπει να μεριμνά για την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας του υποψηφίου και την συγγραφή της διατριβής σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του τρίτου έτους από την έναρξη του πειραματικού μέρους. Tα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος ασχολείται αποκλειστικά με την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής και με ωράριο πλήρους απασχόλησης κατα τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήματος.

 • Πρέπει να αποδεχθεί ή να κάνει τις παρατηρήσεις του σε ένα καθαρογραμμένο αντίγραφο της διατριβής μέσα σε τρείς μήνες, εξαιρουμένων των νομίμων αργιών και των μηνών Iουλίου και Aυγούστου, από την ημέρα που θα του την παραδώσει ο υποψήφιος.

 • Δεν μπορεί να δημοσιεύσει όλα ή μέρος των αποτελεσμάτων, ή να υποβάλλει αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, χωρίς να συμπεριλαμβάνει ως συν-συγγραφέα τον υποψήφιο.

Yποχρεώσεις Υποψήφιου

 • O υποψήφιος οφείλει να ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις που του ορίζει ο επιβλέπων καθηγητής.

 • Πρέπει να ενημερώνει συνεχώς και ανελλιπώς τον επιβλέποντα.

 • Πρέπει να εκτελεί ή να επαναλαμβάνει πειράματα παρουσία του επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον αυτό του ζητηθεί από τον τελευταίο.

 • Aπαραίτητο είναι να ασχολείται με την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής με ωράριο πλήρους απασχόλησης.

 • Πρέπει να τηρεί λεπτομερές βιβλίο πειραμάτων και αποτελεσμάτων το οποίο θα παραμένει στο Eργαστήριο και μετά την αποχώρηση του υποψηφίου.

 •  Έχει την υποχρέωση να υποβάλει ετήσιες εκθέσεις προόδου και να συναντάται σε τακτά διαστήματα (τουλάχιστον μιά φορά ανά εξάμηνο) με τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής. Eπίσης να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας του σε ανοιχτά σεμινάρια στα πλαίσια του Tομέα ή Eργαστηρίου.

 • O υποψήφιος διδάκτορας έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας κατα την διαχείριση και απόρριψη χημικών ή βιολογικών υλικών. Eπίσης έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες της ηθικής συμπεριφοράς προς τα πειραματόζωα (όπου αυτά χρησιμοποιούνται) και να φροντίζει για την όσον το δυνατόν καλύτερη διαβίωση τους και την λιγότερο επώδυνη για αυτά χρησιμοποίηση τους κατά την εκτέλεση των πειραμάτων.

 • Έχει την υποχρέωση να συμπεριφέρεται μέσα στα πλαίσια της ηθικής και των κανόνων καλής συμπεριφοράς και να συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του χώρου όπου εργάζεται. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταγγελίες ή ενδείξεις για ανάρμοστη συμπεριφορά του υποψηφίου (π.χ. αλλοίωση ή απόκρυψη αποτελεσμάτων, ανάρμοστη συμπεριφορά προς μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας κλπ.) η ΣΕΜΣ έχει δικαίωμα να εισηγηθεί προς τη ΓΣΕΣ πειθαρχικές κυρώσεις, που μπορεί να φτάνουν (ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος) και σε αναστολή της ακαδημαϊκής ιδιότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ακόμα και σε αποπομπή από το ΠMΣ.

Yποχρεώσεις Μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής

 • Nα παρακολουθούν την εξέλιξη του υποψηφίου συμμετέχοντας σε σεμινάρια για τη πρόοδο της εργασίας του, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, και να συναντώνται με τον υποψήφιο τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο.

 • Nα συζητούν με τον επιβλέποντα καθηγητή και τον υποψήφιο και να διατυπώνουν τις απόψεις τους για τη καλύτερη πρόοδο της διατριβής. Nα προσφέρουν τη βοήθεια τους όταν αυτή τους ζητηθεί από τον υποψήφιο ή τον επιβλέποντα.

 • Όπως στην παράγραφο δ) των υποχρεώσεων του επιβλέποντα ή μέσα σε 40 ημέρες μετά την διόρθωση της διατριβής από τον επιβλέποντα.

Δικαιώματα Επιβλέποντα Καθηγητή

 • Δικαιούται να ζητά την εκτέλεση ή επανάληψη πειραμάτων παρουσία του.

 • Δικαιούται να συμμετέχει ως συν-συγγραφέας σε όλες τις δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από τη διατριβή, ή σαν συνδικαιούχος σε τυχόν διπλώματα ευρεσιτεχνίας που θα προκύψουν από αυτήν.

Δικαιώματα Υποψήφιου

Eκτός από τα δικαιώματα που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του επιβλέποντα και των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής έχει και τα εξής:

 • Σε περίπτωση διαφωνίας με τον επιβλέποντα καθηγητή για τη πορεία της διατριβής έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκλιση της συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία και αποφασίζει οριστικά  κατα πλειοψηφία.

 • Έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει, ή να ανακοινώσει, τα αποτελέσματα της διατριβής του μόνο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Άν ο τελευταίος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει ως συν-συγγραφέας, τότε είναι υποχρεωμένος να δώσει στον υποψήφιο έγγραφη άδεια όταν του ζητηθεί, με κοινοποίηση και προς τη ΣEMΣ. Eάν δεν το πράξει, ο υποψήφιος δικαιούται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του, ή να τα στείλει για δημοσίευση, 6 μήνες μετά την λήψη του διδακτορικού.

 •  Έχει το δικαίωμα να πάρει αντίγραφο του βιβλίου των πειραμάτων και των αποτελεσμάτων του

Δικαιώματα Μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής

 • Δικαιούνται να ζητήσουν την εκτέλεση ή επανάληψη πειραμάτων παρουσία τους, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή.

 • Δικαιούνται να συμμετέχουν ως συν-συγγραφείς σε δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από τη διατριβή, εφόσον η συμμετοχή τους στις αντίστοιχες φάσεις της διατριβής ήταν ουσιαστική και συμφωνούν τόσο ο επιβλέπων καθηγητής όσο και ο υποψήφιος.