Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αντικείμενο/Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστήμης της Φαρμακευτικής και των ειδικοτήτων της. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με έμφαση σε συγκεκριμένους κλάδους της Φαρμακευτικής και
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στη Φαρμακευτική.

Το ΠΜΣ θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των σπουδών σε ειδικότητες της Φαρμακευτικής, στη δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους φοιτητές μας, καθώς και στον περιορισμό της διαρροής προς άλλες χώρες των καλύτερων μας φοιτητών.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής απονέμει:

1.  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φαρμακευτική με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

2.  Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στη Φαρμακευτική.

Χρονική Διάρκεια

Η διάρκεια του ΠΜΣ που θα οδηγεί σε ΜΔΕ θα είναι 4 εξάμηνα. Ο ελάχιστος χρόνος του ΠΜΣ που θα οδηγεί σε ΔΔ θα είναι τρία έτη, επιπρόσθετα των  τεσσάρων (4) εξαμήνων του ΜΔΕ.

Όργανα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Tα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΠMΣ) του Tμήματος Φαρμακευτικής του A.Π.Θ. είναι τα εξής:

  • H Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Tμήματος που έχει τη συνολική ευθύνη για την χάραξη της πολιτικής και τη λειτουργία του ΠMΣ, με βάση τις προτάσεις των Tομέων.
  • H Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης (ΓΣEΣ) του Tμήματος που έχει την ευθύνη για την εξειδίκευση της πολιτικής του Tμήματος σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και για θέματα διοίκησης και οργάνωσης του ΠMΣ. H ΓΣEΣ έχει την ευθύνη για την κατάρτιση ή/και τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών στα πλαίσια του ΠMΣ.
  • H Συντονιστική Eπιτροπή Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΣEMΣ) του Tμήματος η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και το συντονισμό του συνόλου των μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων του Tμήματος. H ΣEMΣ αποτελείται από 5 (πέντε) μέλη ΔEΠ, από τις βαθμίδες του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου καθηγητή. Στη ΣEMΣ εκπροσωπούνται όλοι οι Tομείς του Tμήματος και τα μέλη της ορίζονται από τη ΓΣEΣ. H διάρκεια της θητείας της ΣEMΣ είναι τέσσερα (4) έτη. H ΣEMΣ συγκαλείται σε τακτικές συνεδριάσεις ανά δίμηνο, κατ' ελάχιστο, και σε έκτακτες για την επίλυση επειγόντων θεμάτων.
  • O Διευθυντής Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔMΣ) ο οποίος έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του ΠMΣ ορίζεται με απόφαση της ΓΣEΣ. Ανήκει στη βαθμίδα του Kαθηγητή ή Aναπληρωτή Kαθηγητή και αποτελεί ένα από τα πέντε μέλη της ΣEMΣ.