Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αναλωσίμων Μοριακών Τεχνικών-Αντιδραστηρίου

Θεσσαλονίκη, 15/07/2014

Για την προμήθεια Αναλωσίμων Μοριακών Τεχνικών-Αντιδραστηρίου

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. ή από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

α/α

Είδος

Ποσότητα

Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις

1

Σωληνάρια κωνικά φυγοκέντρου των 50 ml από πολυπροπυλένιο (PP) τύπου

240 τμχ

 

 

 

Ελεύθερα από DNAses, RNAses και ανθρώπινο DNA, μη πυρετογόνα, μη κυτταροτοξικά

conical, graduated screw cap, sterile Falcon, διαβαθμισμένα, με μπλέ βιδωτό καπάκι και χώρο αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένα

2

Σωληνάρια κωνικά φυγοκέντρου των 15 ml από πολυπροπυλένιο(PP) τύπου 

400 τμχ

Ελεύθερα από DNAses, RNAses και ανθρώπινο DNA, μη πυρετογόνα, μη κυτταροτοξικά.

διαβαθμισμένα, με μπλέ βιδωτό καπάκι και χώρο αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένα

3

Tips Yellow Gilson style 200μl. Ρύγχος αυτόματης Μικροπιπέτας έως 200μl. (500 τμχ/σακούλα)

18 σακούλες

Κίτρινο. Κατάλληλο για πιπέττες Gilson και τύπου Gilson, π.χ. P20, P100, P200

αλλά και πιπέτες LABMATE LMP20, LMP100 KIA LMP200

4

Tips Blue Gilson Style 1000μl. Ρύγχος αυτόματης Μικροπιπέττας έως 1000μl. (250τμχ/σακούλα)

41 σακούλες

Μπλέ. Κατάλληλο για πιπέττες Gilson και τύπου Gilson, π.χ. P20, P100, P200

αλλά και πιπέτες LABMATE LMP20, LMP100 KIA LMP200

5

Eppendorf tubes Reaction 1,5ml Μικροσωληνάρια τύπου Eppendorf όγκου 1,5ml. (500 τμχ/σακούλα)

20 σακούλες

Ελεύθερα από DNAses, RNAses και ανθρώπινο DNA, μη πυρετογόνα.

Με επίπεδο καπάκι και χώρο αναγραφής στοιχείων.

6

OneTaq RT-PCR Kit. Κιτ για την Ανάστροφη Μεταγραφή και Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης σε 2 βήματα

30 αντιδράσεις

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παραγωγή και αποθήκευση του παραγώμενου cDNA.

Να περιλαμβάνει τα εξής:
Oligo d(T)
M-MuLV Enzyme Mix (M-MuLV Reverse Transcriptase and murine RNase Inhibitor) 10X
M-MuLV Reaction Mix (dNTPs and an optimized buffer) 2X
Random Primer Mix -20 60 μM
OneTaq Hot Start 2X Master Mix Taq και Vent Πολυμεράσης) with Standard Buffer και Nuclease-free Water

 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο εργαστήριο του καθηγητή κκ. Τσιφτσόγλου (3ος όροφος Βιολογικού κτιρίου, εργαστήριο 304-305) ή να τις αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ivizir@pharm.auth.gr, lefkotea@pharm.auth.gr.  Θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν παραληφθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.