Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κρυσταλλικής φαινόλης

Θεσσαλονίκη, 15/07/2014

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. ή από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

α/α

Είδος

Ποσότητα

Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις

1

Φαινόλη

1Kg

Κρυσταλλική

 

 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο εργαστήριο του καθηγητή κκ. Τσιφτσόγλου (3ος όροφος Βιολογικού κτιρίου, εργαστήριο 304-305) ή να τις αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ivizir@pharm.auth.gr, lefkotea@pharm.auth.gr.  Θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν παραληφθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.