Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακών Τεχνικών

Θεσσαλονίκη, 15/07/2014

Για την προμήθεια  Αντιδραστηρίων Μοριακών Τεχνικών

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. ή από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

α/α

Είδος

Ποσότητα

Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις

1

Platinum SYBR Green qPCR SuperMix

1 Συσκευασία για 500 αντιδράσεις

Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σούπερ μείγμα για υψηλής πιστότητας αντιγραφή πραγματικού χρόνου cDNA, γενομικού DNA ή πλασμιδιακού DNA. ROX περιέχεται μέσα στο μίγμα. Η συσκευασία να περιέχει  2X Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG with ROX (12.5 mL) και 50 mM χλωριούχο μαγνήσιο (2 × 1 mL).

Η συσκευασία να είναι αρκετή για 500 αντιδράσεις των 50 µL.

2

TaqMan Gene Expression Master Mix

1 Συσκευασία για 200 αντιδράσεις

Μείγμα 2X που περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά πλην του δείγματος και των εκκινητών για ανίχνευση μέχρι και ενός αντιγράφου σε πειράματα έκφρασης γονιδίων. Η συσκευασία να είναι ένα μπουκάλι των 5 ml και περιέχει AmpliTaq Gold DNA Πολυμεράση, Uracil-DNA γλυκοσυλάση, dNTPs,  ROΧ και τα απαραίτητα ρυθμιστικά διαλύματα.

Η συσκευασία να είναι αρκετή για 200 αντιδράσεις.

3

TaqMan Universal PCR Master Mix

1 Συσκευασία για 200 αντιδράσεις

To μείγμα είναι κατάλληλο για πολλαπλές 5' nuclease DNA εφαρμογές. Το μείγμα παρέχεται σε 2X συγκέντρωση. Το μείγμα περιέχει AmpliTaq Gold DNA Πολυμεράση, Uracil-DNA Γλυκοσυλάση, dTNPs με dUTP, Passive Reference 1 and τα απαραίτητα ρυθμιστικά διαλύματα.

συσκευασία κατάλληλη για 200 αντιδράσεις των 50 μL.

4

Power SYBR Green PCR Master Mix

1 Συσκευασία για 200 αντιδράσεις

Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σούπερ μείγμα που περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά πλην του δείγματος και των εκκινητών για πραγματικού χρόνου qPCR με βάση το Sybr Green. To μείγμα παρέχεται σε 2Χ συγκέντρωση και περιέχει SYBR Green 1 Χρωστική, AmpliTaq Gold DNA Πολυμεράση LD, dNTPs με μείγμα dUTP/dTTP, Passive Reference 1, και τα κατάλληλα ρυθμιστικά διαλύματα

Η συσκευασία να είναι κατάλληλη για 200 αντιδράσεις των 50 µl.

5

Fast SYBR Green Master Mix

1 Συσκευασία για 100 αντιδράσεις

Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σούπερ μείγμα που περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά πλην του δείγματος και των εκκινητών για πραγματικού χρόνου qPCR με βάση το Sybr Green. To μείγμα παρέχεται σε 2Χ συγκέντρωση και περιέχει SYBR Green 1 Χρωστική, AmpliTaq Gold Fast DNA Πολυμεράση LD, dNTPs με μείγμα dUTP/dTTP, Passive Reference 1, και τα κατάλληλα ρυθμιστικά διαλύματα

Η συσκευασία να είναι κατάλληλη για 100 αντιδράσεις.

6

High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit

1 Συσκευασία για 200 αντιδράσεις

Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σούπερ μείγμα που περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά πλην του δείγματος και των εκκινητών για πραγματικού χρόνου qPCR με βάση το Sybr Green. To μείγμα παρέχεται σε 2Χ συγκέντρωση και περιέχει SYBR Green 1 Χρωστική, AmpliTaq Gold Fast DNA Πολυμεράση LD, dNTPs με μείγμα dUTP/dTTP, Passive Reference 1, και τα κατάλληλα ρυθμιστικά διαλύματα

Η συσκευασία να είναι κατάλληλη για 100 αντιδράσεις.

 

 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο εργαστήριο του καθηγητή κκ. Τσιφτσόγλου (3ος όροφος Βιολογικού κτιρίου, εργαστήριο 304-305) ή να τις αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

 ivizir@pharm.auth.gr, lefkotea@pharm.auth.gr.  Θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν παραληφθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.