Ανακοίνωση για τις αιτήσεις ορκωμοσίας του Τμήματος που θα γίνει την 8-11-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην επόμενη Ορκωμοσία του Τμήματος Φαρμακευτικής (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψ. διδάκτορες) που θα πραγματοποιηθεί στις 8/11/2018 (ώρα 12.00') στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ., να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 5/10/2018 ως 15/10/2018.

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στα συνημμένα.

    Απαραίτητες οι βεβαιώσεις της Πρακτικής Άσκησης (ένορκες βεβαιώσεις φαρμακοποιών, βεβαιώσεις νοσοκομείων), το βιβλιάριο σπουδών, το πάσο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (πλαστική κάρτα) και το βιβλιάριο υγείας (σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί).

  Είναι απαραίτητη η επικύρωση των βεβαιώσεων από τη Διεύθυνση Υγείας.

        Οι πρωτότυπες βεβαιώσεις επιστρέφονται στους φοιτητές μετά την καταχώρησή τους (στο Τμήμα παραμένει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

    Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές ακόμη και αν δεν έχουν ανακοινωθεί όλοι οι βαθμοί ή δεν έχει ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίμηνο της Πρακτικής Άσκησης.

        Θα πρέπει να σημειωθούν οι σχετικές εκκρεμότητες στην αίτηση ορκωμοσίας. (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΛΕΙ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ).

        Σε κάθε περίπτωση για να είναι δυνατή η συμμετοχή στην ορκωμοσία θα πρέπει να έχει σταλεί στη Γραμματεία το σύνολο της βαθμολογίας του φοιτητή και να έχει ολοκληρωθεί η πρακτική του άσκηση σε ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας ορκωμοσίας.

    Η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά είναι δυνατόν να υποβληθούν και από τρίτο άτομο.

    Φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση για την προηγούμενη ορκωμοσία, στην οποία δε συμμετείχαν λόγω αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκ νέου για τη συμμετοχή τους στη νέα ορκωμοσία.

        Το Τμήμα χορηγεί δύο αντίγραφα πτυχίου δωρεάν.

        Χορηγούνται επίσης δωρεάν 2 αντίγραφα Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement), ένα στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

        Όσοι θέλουν επιπλέον αντίγραφα θα πρέπει να πληρώσουν ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ του Α.Π.Θ. παράβολο 6 ΕΥΡΩ για το καθένα.

        Όσοι θέλουν αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να πληρώσουν ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ του Α.Π.Θ. παράβολο 6 ΕΥΡΩ για την καθεμία.

        Επίσης όσοι θέλουν το πτυχίο τους σε μεμβράνη θα πληρώσουν ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ του Α.Π.Θ. παράβολο 32 ΕΥΡΩ.

        Η απόδειξη θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

    Είναι δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών (εφόσον έχει σταλεί στη Γραμματεία το σύνολο της βαθμολογίας του φοιτητή και έχει ολοκληρωθεί η πρακτική του άσκηση) σε ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας ορκωμοσίας, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή του σε εξετάσεις για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πριν την ορκωμοσία.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ