Κατατακτήριες Εξετάσεις

Γενικές πληροφορίες

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων κατατάσσονται στο  στο Α΄εξάμηνο.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 3 μαθήματα, την Γενική Φυσική, την Φαρμακευτική Χημεία Στοιχείων και Ανόργανων Ενώσεων και την Κυτταρική Βιολογία.

 

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων βρίσκεται κάτωθεν.