Προχωρημένα Μαθήματα Μεταβολισμού Ξενοβιοτικών

Περιγραφή: 
Εισαγωγή: Σκοπός του μεταβολισμού φαρμάκων στον οργανισμό. Όργανα και φαρμακομεταβολικά ενζυμικά συστήματα στον οργανισμό, Φάσεις μεταβολισμού φαρμάκων (I, II και ΙΙΙ), Βιοτοξίνωση, βιοαποτοξίνωση. - Η ενζυμική υπεροικογένεια του κυτοχρώματος Ρ450: Δομή, σύνδεση, φάσματα τύπου Ι, ΙΙ και αντίστροφου τύπου ΙΙ, Καταλυτικός κύκλος, Εξέλιξη, διαίρεση και καταλυτική δραστηριότητα, Επαγωγή και αναστολή, Σχέση με υπεροξυσώματα, Ένζυμα του κυτοχρώματος Ρ450 στο μεταβολισμό ξενοβιοτικών. - Ένζυμα εκτός του κυτοχρώματος Ρ450 στο μεταβολισμό ξενοβιοτικών: Καρβοξυεστεράσες, Γλουταθειονικές S-τρανσφεράσες, Υδρολάσες εποξειδίων. –Σχεδιασμός φαρμάκων με βάση το μεταβολισμό ξενοβιοτικών. Οξειδώσεις ξενοβιοτικών από το σύστημα των μονοξυγονασών που περιέχουν φλαβίνη (FMO): Δομή, χαρακτηριστικά, υποστρώματα, επαγωγείς, παραδείγματα. –Αμινοξειδάσες και μεταβολισμός φαρμάκων: Δομή, εξειδίκευση, διάδοση στον οργανισμό, ρύθμιση και ανακύκληση, Ξενοβιοτικά πρωτοταγείς αμίνες, Μεταβολισμός ξενοβιοτικών μέσω πρωτοταγών αμινών, Αναστολή από ακετυλενικές ενώσεις και μηχανισμός. – Προφάρμακα, χημικά συστήματα αποδέσμευσης. – Στρες και μεταβολισμός ξενοβιοτικών. – Εγκέφαλος και μεταβολισμός ξενοβιοτικών.
ECTS: 
10.00
Ώρες Διδασκαλίας: 
6
Εξάμηνο: 
1