Σχεδιασμός ανάπτυξη και φαρμακολογική αξιολόγηση της δράσης φαρμακομορίων - μελέτες προμορφοποίησης

Περιγραφή: 
1) Ποσοτικές συσχετίσεις δομής δράσης (QSAR), Φυσικοχημικές ιδιότητες, Xημειομετρία, Προσομοίωση, Βασικές αρχές, Παραδείγματα 2D και 3D-QSAR σχέσεων για διάφορους μοριακούς στόχους, 2) Μοντέλα ΑDMET, θεωρία της υβριδοποίησης,η αρχή Μulti-target , ligands design, 3) Μοντέλα προσομοίωσης, 4)Μελέτη προμορφοποίησης-μορφοποίησης σε σύγχρονες φαρμακοτεχνικές μορφές, 5) Επιλογή στερεής φάσεως – Έλεγχος πολυμορφισμού, 6) Επιλογή στερεής φάσεως – Έλεγχος πολυμορφισμού, Φυσικομηχανικές ιδιότητες κόνεως (μέγεθος, σχήμα, ροή, συμπιεστότητα), 7) Υπολογιστική προσομοίωση της στερεάς κατάστασης (πρόβλεψη, κρυσταλλικός πολυμορφισμός, εκτίμηση μηχανικών ιδιοτήτων, πρόγνωση της κρυσταλλικής μορφολογίας), 8)Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων: Επιλογή εκδόχων και παράγοντες που τους καθορίζουν στην παραγωγή στερεών φαρμακευτικών προϊόντων, 9) Στοιχεία ανάπτυξης αντικαρκινικών φαρμάκων. Φαρμακοκολογική και φαρμακογονιδιωματική προσέγγιση, 10) Σχεδιασμός, Παραγωγή και Έλεγχος Ποιότητας Ραδιοφαρμακευτικών (προ) Σκευασμάτων. Ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου σκευασμάτων και προσκευασμάτων ραδιοφαρμάκων
ECTS: 
7.50
Ώρες Διδασκαλίας: 
5
Εξάμηνο: 
1