Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

 

Η πολιτική́ ποιότητας του Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. εναρμονίζεται με την συνολική πολιτική́ ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και αποσκοπεί στην υλοποίηση στόχων ποιότητας που αφορούν την συνολική οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος αλλά και ειδικότερα του Προπτυχιακού́ Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ). Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην:

  1. Συνεχή βελτίωση της ποιότητας της Φαρμακευτικής εκπαίδευσης και την έρευνας
  2. Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του Τμήματος
  3. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
  4. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που συντελείται στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

 

Συνολικά, το Τμήμα δεσμεύεται για την συνεχή εφαρμογή́ μιας πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή́ φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό́ του ΠΠΣ, ενισχύοντας το σκοπό́ και το αντικείμενό του. Η πολιτική αυτή ενισχύει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Τμήματος, και καθορίζει τις ενδεικνυόμενες ενέργειες και τους τρόπους μέσω των οποίων μπορούν αυτοί́ να επιτευχθούν έτσι ώστε το Τμήμα να βελτιώνεται συνεχώς (ακόμη και όταν οι γενικότερες συνθήκες είναι σχετικά δύσκολες).

 

Οι στόχοι αυτοί́ του ΠΠΣ είναι:

 

1)  Παροχή σπουδών υψηλής στάθμης και ποιότητας σύμφωνα με διεθνή́ κριτήρια.

 

2)  Ισορροπία:

α ) Μεταξύ βασικών (γενικών) γνώσεων και γνώσεων και δεξιοτήτων που εμπλέκονται άμεσα στα αντικείμενα της Φαρμακευτικής Επιστήμης.

β) Μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηριακής εκπαίδευσης

γ) Μεταξύ βάθους και εύρους των παρεχόμενων γνώσεων.

 

3)  Καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή́ εκπαίδευση του επιστήμονα Φαρμακοποιού.

 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων επιτυγχάνεται μέσα από συνεργασία των αρμοδίων Οργάνων του Τμήματος με το προσωπικό του Τμήματος Φαρμακευτικής (Επιστημονικό, Τεχνικό, Διοικητικό) και τους φοιτητές του για την καταγραφή, σε συνεχή βάση, συγκεκριμένων δεικτών ποιότητας του  ΠΠΣ. Το όργανο το οποίο είναι κυρίως υπεύθυνο, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήματος και με την υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του Α.Π.Θ., για την εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος Φαρμακευτικής. Πιο συγκεκριμένα, η ΟΜΕΑ, σε ετησία βάση, διενεργεί συγκέντρωση, καταγραφή́ και επεξεργασία στοιχειών με ποσοτικά́ δεδομένα σχετικά́ με την εξέλιξη των φοιτητών των ΠΠΣ, την ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων (όπως αποτυπώνεται στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος), την πρόσληψη και εξέλιξη του διδακτικού́ προσωπικού́ και του υπολοίπου επιστημονικού́ και ερευνητικού́ προσωπικού́, την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών), καθώς και κάθε άλλο θέμα το οποίο είναι σχετικό́ με τη λειτουργιά και τη Στοχοθεσία του Τμήματος. Τα αποτελέσματα της εσωτερικής αποτίμησης παρουσιάζονται σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος όπου αποφασίζονται οι όποιες διορθωτικές παρεμβάσεις και βελτιωτικές ενέργειες.

Σημαντικότατο ρόλο στη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας του ΠΠΣ έχουν επίσης οι διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, και τα αποτελέσματα των οποίων είναι δημοσία αναρτημένα και διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Η πολιτική ποιότητας του τμήματος Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. επικοινωνείται μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος (www.pharm.auth.gr) και στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στην εορτή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών

(http://www.pharm.auth.gr/el/faculty-evaluation).