Στρατηγικοί στόχοι / όραμα

  • Απόκτηση σύγχρονων κτιριακών υποδομών
  • Ενίσχυση επαπειλούμενων γνωστικών αντικειμένων
  • Ανάπτυξη νέων γνωστικών αντικειμένων
  • Μείωση του χρόνου αποφοίτησης / αριθμού λιμναζόντων / βελτίωση Μ.Ο. βαθμού πτυχίου
  • Σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
  • Σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση μέσω υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας
  • Αναβάθμιση του τίτλου σπουδών σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο μεταπτυχιακού επιπέδου
  • Ενίσχυση της διεπιστημονικότητας στην έρευνα
  • Ενεργοποίηση του Αριστοτέλειου Κέντρου Φαρμακευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης, προσέλκυση χρηματοδοτήσεων