Συμεωνίδου Κωνσταντία

Ειδικότητα: 
Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλέφωνο: 
2310 997613
Γραφείο: 
406
Φαξ: 
2310 997612
E-mail: 
tsymeoni@pharm.auth.gr