Βιάρου-Σίσκου Χρυσάνθη

Ειδικότητα: 
ΕΤΕΠ
Τηλέφωνο: 
2310 997645
Γραφείο: 
319
Φαξ: 
2310 997645
E-mail: 
chviarou@pharm.auth.gr