Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η προαγωγή της επιστήμης της Φαρμακευτικής και των ειδικοτήτων της.

Τα ΠΜΣ θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των σπουδών σε ειδικότητες της Φαρμακευτικής, στη δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους φοιτητές μας, καθώς και στον περιορισμό της διαρροής προς άλλες χώρες των καλύτερών μας φοιτητών.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Τα προσφερόμενα ΠΜΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής (ακαδημαϊκό έτος 2018-2019) είναι:

1.«Βιομηχανική Φαρμακευτική» (Industrial Pharmacy) – Διευθύντρια: Αικατερίνη Μαρκοπούλου,  Αναπλ. Καθηγήτρια
2.«Ανάπτυξη Φαρμάκων, Διαγνωστική και Θεραπευτική» (Drug Development, Diagnostics and Therapeutics) – Διευθύντρια: Διαμάντω Λάζαρη, Αναπλ. Καθηγήτρια

3.«Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων» (Medicinal Chemistry in Drug Development) – Διευθύντρια: Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, Καθηγήτρια
4.«Φαρμακευτική Τεχνολογία» (Pharmaceutical Technology) – Διευθυντής: Ιωάννης Νικολακάκης, Αναπλ. Καθηγητής.

Όλα τα ΠΜΣ ολοκληρώνονται με απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Όργανα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΠMΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής του A.Π.Θ. σύμφωνα με το Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) είναι τα εξής:

  • η Σύγκλητος του Ιδρύματος - Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
  • η Συνέλευση του Τμήματος ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. και η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε περίπτωση διιδρυματικού Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 43,
  • η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.,
  • η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών,
  • ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ..
  • ειδικότερα η Συνέλευση του οικείου Τμήματος: α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 32 για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32, β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε., γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ., δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων, ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ., στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις
  • Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.
  • Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών συστήνεται σε κάθε Ίδρυμα, αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32.
  • Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία.