Υποτροφίες

29/01/2019 - 14:59 Ακαδημία Αθηνών-Υποτροφία στην Ανοσολογία
24/01/2019 - 13:56 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων-νου Τσώπρου
24/01/2019 - 13:54 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Αναστασίου Χατζηπαμπούκα
24/01/2019 - 13:53 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα
24/01/2019 - 13:37 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων-νου Παπαϊωάννου
24/01/2019 - 13:35 Ανακοίνωση χορήγησης τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα
24/01/2019 - 13:34 «Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019»
24/01/2019 - 13:31 «Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη»
24/01/2019 - 13:29 «Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από τα έσοδα του κληρ/τος Δημ.Τσιακμακοπούλου»
24/01/2019 - 13:27 «Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, από τα έσοδα του κληροδοτήματος, Χρήστου Βράκα»

Σελίδες